Elektronisch betalingsverkeer

In dit boek behandelt de auteur diverse problemen die bestaan in het elektronisch betalingsverkeer. De analyse van de rechten en de plichten van de partijen geschiedt vanuit drie invalshoeken: het gemeen recht, de bankvoorwaarden en de wettelijke bepalingen die strekken tot de bescherming van de houder van een betaalinstrument.

Auteur(s):
Reinhard Steennot
Reeks:
Instituut Financieel Recht
Volume:
2
boek | verschenen | 1e editie
december 2002 | xxxviii + 751 blz.

Hardback
€ 155,-


ISBN 9789050952651


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

In dit boek behandelt de auteur diverse problemen die bestaan in het elektronisch betalingsverkeer. De analyse van de rechten en de plichten van de partijen geschiedt vanuit drie invalshoeken: het gemeen recht, de bankvoorwaarden en de wettelijke bepalingen die strekken tot de bescherming van de houder van een betaalinstrument (met inbegrip van de wet van 17 juli 2002). In het bijzonder onderzoekt de auteur wanneer de bankvoorwaarden
de rekeninghouder kunnen verbinden, welke civielrechtelijke kwalificatie de diverse betalingsmechanismen verkrijgen, wanneer een betaling voltrokken is, hoe lang een gegeven
opdracht herroepen kan worden, wie aansprakelijk is in geval van foutieve uitvoering van een verrichting en wie het risico draagt wanneer een onbevoegde derde een betaalopdracht initialiseert.
Verder komen nog aan bod: problemen van bewijsrechtelijke aard, de gevolgen van het faillissement van een financiële instelling tijdens de afwikkeling van een betaling en aspecten van internationaal privaatrecht.

Inhoud

Inhoudstafel (p. 0)

INLEIDING EN AFBAKENING VAN HET ONDERZOEK (p. 1)

DEEL I. DE PROBLEMATIEK VAN DE TOETREDINGSCONTRACTEN IN HET BETALINGSVERKEER

HOOFDSTUK I. DE VERHOUDING TUSSEN DE UITGEVER EN DE CONSUMENT (p. 21)

HOOFDSTUK II. DE RELATIE TUSSEN PROFESSIONELEN ONDERLING (p. 84)

HOOFDSTUK III. OVEREENKOMSTEN TUSSEN DE FINANCIËLE INSTELLINGEN EN INSTELLINGEN DIE ZORGEN VOOR DE INTERBANCAIRE AFWIKKELING (p. 88)

DEEL II. DE KWALIFICATIE VAN DE BETALINGSMECHANISMEN – GEVOLGEN IN DE ONDERLIGGENDE VERHOUDING – HERROEPING

HOOFDSTUK I. DE KWALIFICATIE VAN DE BETALINGSMECHANISMEN (p. 91)

HOOFDSTUK II. GEVOLGEN IN DE ONDERLIGGENDE VERHOUDING: HET TIJDSTIP VAN BETALING (p. 189)

HOOFDSTUK III. DE HERROEPING VAN EEN OPDRACHT (p. 233)

DEEL III. BESCHERMING VAN DE HOUDER

HOOFDSTUK I. FRAUDULEUS GEBRUIK VAN INSTRUMENTEN VOOR DE ELEKTRONISCHE OVERMAKING VAN GELDMIDDELEN EN OPLAADBARE INSTRUMENTEN (p. 259)

HOOFDSTUK II. DE AANSPRAKELIJKHEID BIJ DE FOUTIEVE OF LAATTIJDIGE UITVOERING VAN OVERMAKINGSOPDRACHTEN (p. 366)

HOOFDSTUK III. ANDERE WETTELIJKE BEPALINGEN DIE SPECIFIEK STREKKEN TOT DE BESCHERMING VAN DE CONSUMENT (p. 500)

HOOFDSTUK IV. DE BEWIJSPROBLEMATIEK (p. 532)

DEEL IV. CAPITA SELECTA

HOOFDSTUK I. DE GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT VAN EEN FINANCIËLE INSTELLING TIJDENS DE VERWERKING VAN DE OVERBOEKINGSOPDRACHT (p. 569)

HOOFDSTUK II. INTERNATIONAAL PRIVAATRECHTELIJKE PROBLEMEN BIJ GRENSOVERSCHRIJDENDE BETALINGEN (p. 622)

BESLUIT (p. 684)

BIBLIOGRAFIE (p. 699)

TREFWOORDENREGISTER (p. 741)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
BIBLIOGRAFIE (p. 699)
TREFWOORDENREGISTER (p. 741)

Over de reeks

Instituut Financieel Recht

Het Instituut Financieel Recht - Financial Law Institute werd in 1990 als onderzoekscentrum binnen de Faculteit Rechten van de UGent opgericht. Het Instituut streeft ernaar om vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en expertise te ontwikkelen en uit te dragen in het financieel recht in de ruime zin, onder meer door de organisatie van colloquia, het stimuleren van doctoraatsonderzoek en de medewerking aan onderzoeksprojecten.
Het Instituut poogt hierdoor de ontwikkelingen die het financieel bestel voortdurend ondergaan vanuit wetenschappelijke invalshoek te bestuderen en te duiden. Het Instituut wenst hierbij niet enkel de evoluties in eigen land te volgen, maar kijkt tevens over de grenzen naar de ruimere Europese en internationale context. Naast deze publicatiereeks, lanceerde het Instituut eveneens in 1999 een Working Paper Series, dat een deel van de onderzoeksoutput via Internet beschikbaar stelt. Meer informatie is terug te vinden via www.law.ugent.be/fli

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: